Informácia pre dotknuté osoby podľa nariadenia  GDPR a zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

Prevádzkovateľ

Sprostredkovateľ

Zodpovedná osoba

 Účel spracúvania a právny základ

Kategória osobných údajov

Doba uchovávania

Príjemca

Práva dotknutých osôb

Na základe žiadosti ste oprávnený:

  1. požadovať prístup k Vašim osobným údajom
  2. žiadať opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov
  3. namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov
  4. požadovať prenosnosť Vašich osobných údajov
  5. obmedziť spracúvanie osobných údajov
  6. podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava
  7. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek dovolať