Nahrávam...

Záruka a reklamácie

Záruka
Na všetok tovar je záruka 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedené inak). Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie bežným používaním, poškodenie neodborným zaobchádzaním, alebo neodbornou montážou.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1) Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek záväzné zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytované na výrobky, sa riadia ustanoveniami o Zvláštnych ustanoveniach o predaji tovaru v obchode Občianskeho zákona.

2) Ak sa počas záručnej lehoty prejaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, bude pri splnení následujúcich podmienok vadný výrobok (alebo jeho súčasť či diely) bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo reklamovaná časť musí byť kompletná v pôvodnom obale. Záruka poskytovaná predávajúcim sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávným spôsobom použitia nezlúčitelným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie výrobku skladovaním mimo rozsah teplôt od -20°C až 45°C.

3) Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom na vlastné náklady. späť bude opravený alebo vymenený výrobok a dopravený na naše náklady,alebo ak bude uznaná reklamácia a tovar nebude skladom,vrátime Vám peniaze v hodnote tovaru na Váš účet do 10dní od doručenia tovaru.

Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na stránkach e-shopu www.rmsport.eu
Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.


Reklamácia musí obsahovať:
 

  • názov reklamovaného tovaru
  • konkrétny popis závady
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
  • kópiu dokladu o kúpe (faktúra)
  • adresu kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (telefón, email)


Pokiaľ reklamácia nebude obsahovať tieto náležitosti, nemôže sa reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Následne ich na naše náklady pošleme späť na Vašu adresu. V prípade neoprávnenej reklamácie budú náklady na prepravu tovar účtované zákazníkovi.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY KUPUJÚCEHO

V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky bude mu vrátená kúpna cena:
 

  • kontaktujte nás na rmsport@rmport.eu
  • tovar, ktorý sa budete vracať v rámci tejto záruky späť, musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
  • peniaze za tovar Vám budú vrátené zloženkou alebo prevodom na Váš účet do 10-ti dní po fyzickom obdržaní tovaru
  • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späťReklamáciu zasielajte na:
RMSport
1. mája 276
Kysucké Nové Mesto 024 01

V prípade dotazov nás kontaktujte na emailu rmsport@rmport.eu, alebo na tel.: 0905 981 828

Upozornenie
RMSport si vyhrazuje právo na zmenu týchto podmienok bez udanie dôvodov.