Menu
Váš košík

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 • Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti Radoslav Majcher, Sládkovičova 1223/48, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Slovensko IČO: 34768351 DIČ: 1020085704  (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke www.rmsport.eu (ďalej len „.rmsport.eu") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").
 • Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na internetovej stránke rmsport.eu
 • OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetovej stránke  www.rmsport.eu
 • Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito OP nedotknuté.
 • Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na rmsport.eu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam a množstvo objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na rmsport.eu a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.
 • Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho  ponúkané na internetovej stránke rmsport.eu
 • Sme platcami DPH.

Objednávka

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých potrebných registračných formulárov.
 • Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.
 • Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a je záväzná.
 • Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu rmsport1975@gmail.com  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. // najneskôr do 24 hodín od odoslania e-mailu Predávajúcim Kupujúcemu.

Storno objednávky

 • Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
 • V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • Tovar sa už nevyrába, veľkosť tovaru nie je k dispozícii alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru (nárast ceny o viac ako 20%). V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.
 • Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
 • Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 • Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 • Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.  Pri tovare vyrobenom na zákazku (veľkosť, farba, tvar atď.), nie je možné požadovať vrátenie tovaru príp. odstúpenie od zmluvy.
 • V prípade,  že  Kupujúci požaduje vrátenie peňazí, je povinný uviesť v dokladoch zaslaných naspäť Predávajúcemu číslo účtu, na ktoré chce mať prijaté peniaze.
 • V prípade, že Kupujúci požaduje výmenu tovaru za iný, je potrebné kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom e-mailu a oznámiť mu, ktorý tovar by chcel,
 • Všetky náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.
 • Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný,v prípade,že naozaj ide o poškodený tovar,prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
 • V prípade neprevzatia zásielky zo strany Kupujúceho si nárokuje Predávajúci vrátenie nákladov spojených s poslaním balíka Kupujúcemu.

Cenové podmienky

 • Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom rmsport.eu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s platnou daňou z pridanej hodnoty a s cenou za doručenie tovaru.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (t.j. zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na rmsport.eu s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na rmsport.eu. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na rmsport.eu objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Poštovné a balné

 • Predávajúci si poštovné a balné účtuje pri objednávke.

Výška poštovného je:

 • Preprava kuriérom Slovenská pošta s dobierkou vo výške 6,00,-€
 • Preprava kuriérom Slovenské pošta s platbou online kartou vo výške 4,80,-€
 • Preprava kuriérom do Českej republiky vo výške 9,00,-€
 • Osobný odber z predajne je za výšku 0,00,-€

Platobné podmienky

 • Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje platbu pri dodávke na dobierku alebo prevodom na bankový účet.
 • Na dobierku - Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí na Slovenskej pošte
 • Prevodom na Bankový účet
 • Platba online kartou prostredníctvom spoločnosti Comgate

Dodacie podmienky

 • Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 dní od dňa (pokiaľ nie je uvedené inak), keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.
 • Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom pripadne aj telefonickým kontaktom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.
 • Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou , na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením celej kúpnej ceny a v prípade opätovného dodania tovaru aj úhradou všetkých nákladov Predávajúceho súvisiacich s takýmto dodaním.
 • Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s zodpovednou osobou protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 • Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, na ktorej sa nachádza neporušená nálepka s logom Predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vznikuté škody je zodpovedný dopravca.
 • Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.
 • Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Reklamačný poriadok a záručná doba

 • Na každý tovar platí 24 mesačná záruka. V prípade, že si chce kupujúci uplatniť nárok na reklamáciu tovaru, musí odoslať tovar na vlastné náklady na adresu spoločnosti spoločne s faktúrou, ústrižkom o zaplatení (môžu byť kópie) a písomným vyjadrením dôvodu reklamácie.
 • Reklamácia musí byť uplatnená ihneď, ako bola zistená závada na tovare.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci., čo je v rozpore so zákonom č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“)

Reklamácia sa vzťahuje na:

  1. - záručnú dobu si nemožno zameniť so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania spĺňať účel, na ktorý bol zakúpený
  2. - chybou alebo vadou sa rozumie nedostatok v tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené, jeho ďalšie používanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

  1. - poškodenie alebo opotrebovanie tovaru vplyvom chemického znečistenia (olej, riedidlá, čistidlá a pod.
  2. - poškodenie alebo opotrebovanie tovaru z dôvodu nesprávneho používania, výberu alebo nesprávnej veľkosti tovaru
  3. - tvarové a funkčné zmeny vlastnosti tovaru spôsobené opotrebovaním v priebehu záručnej doby- poškodenie alebo opotrebovanie tovaru v dôsledku nesprávneho ošetrovania, čistenia alebo mechanického poškodenia tovaru ( roztvorenia zipsu tovaru, pretrhnutie alebo prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi, zatrhnutie pripadne roztrhnutie materiálu. )
  4. - chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru a na nesprávne skladovanie výrobku.


 • Prípadné chyby alebo vady vzniknuté z dôvodu nadmerného opotrebovania, nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácií.
 • O oprávnenosti reklamácie rozhodneme do 3 dní od doručenia reklamovaného tovaru a to kontaktovaním zákazníka prostredníctvom tel. kontaktu alebo e-mailom.
 • V prípade oprávnenej reklamácie bude vada odstránená na naše náklady najneskôr do 30 dní alebo reklamovaný tovar vymenený za iný tovar podľa požiadavky zákazníka (resp. vrátenie peňazí).
 • V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar odoslaný naspäť zákazníkovi s príslušným stanoviskom zamietnutia reklamácie.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy pri uplatnenej reklamácií.
 • Výrobky sú vyrobené na zakázku a preto z dôvodu nesprávneho zadania rozmeru,farby a tvaru tovar nevymieňame.

Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.
 • Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.rmsport.eu Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.
 • Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu Predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
 • Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
 • Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 • Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 • Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.
 • V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 • Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Záverečné ustanovenia

 • Pri nákupe tovaru na internetovej stránke rmsport.eu sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 • Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na rmsport.eu. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.
 • Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na rmsport.eu môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z rmsport.eu.
 • Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na  rmsport.eu.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na rmsport.eu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru.
 • Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s OP Predávajúceho.
 • Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215.

Orgán dohľadu nad obchodnou činnosťou
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89,
011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru za@soi.sk
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 fax č. 041/763 21 39